Anlæg

Hans H. Pedersen udfører alle former for anlægs- og gravearbejde.

Klik på nedenstående stikord for at læse mere om den opgave som du skal have løst:

– Afretning af vej og landskab

– Bane Danmark og DSB

– Belægning

– Byggemodning

– Dræning af marker

– Jordflytning

– Lossepladsdeponi/lermembraner

– Regnvandsbassiner

– Rensningsanlæg

– Staldbyggeri

Afretning af vej og landskab

Veje skal have de rette fald for at aflede regnvand og for at gøre dem mere trafiksikre f.eks. i sving. Vi råder over nivelleringsudstyr og GPS-styrede gravemaskiner til netop denne type opgaver.

Bane Danmark og DSB

Dæmnings forstærkning, perroner, etablering af belægninger, tunneler, overkørsler og afvanding.

Vi har gennem tiden udført og medvirket som underentreprenører til flere opgaver for Banen og DSB og vil gerne i fremtiden beskæftige os med netop den type opgaver. De fleste af vores medarbejdere er godkendt til arbejder ved Banen.

Belægning

Belægningen er en del af det samlede indtryk af et byggeri. Ud over at opfylde de funktionelle krav som plant underlag til gang eller kørsel skal belægningen også passe til omgivelserne. Vi rådgiver gerne om belægningstypen således, at de funktionelle krav harmonerer med omgivelserne og er inden for kundens prisramme.

Vi står også gerne for belægning af større arealer som parkeringspladser og industri- og erhvervsarealer. Større belægningsarbejder udføres med maskiner.

Byggemodning

Udgravning, jordflytning og nedlægning af forsyningsledninger har vi udført meget af – og gør fortsat. For både private grundejere, erhverv og større boligudstykninger

Dræning af marker

Store mængder regn kræver god afvanding af markerne. Vi etablerer dræn på marker og landbrugsarealer, så jorden kan udnyttes fuldt.

Jordflytning

Om det er et større eller mindre haveprojekt eller udgravning og bortskaffelse af store mængder jord, så har vi maskinerne og kompetencerne til at udføre arbejdet. Der er mange miljøregler for flytning og bortskaffelse af jord, og dem overholder vi.

Lossepladsdeponi/lermembraner

For at hindre nedsivning af miljøskadelige stoffer etablerer man på lossepladser tykke lermembraner under jordoverfladen. Det kræver know-how på området og et godt kendskab til gældende miljølovgivning. Det har vi.

Regnvandsbassiner

Eksperter forudser, at Danmark fremover vil få mere nedbør – ofte i form af kraftige skybrud. Det stiller krav til afvandingen af bl.a. veje og arealer i byerne. Et af vores specialer er netop etablering af regnvandsbassiner og regnvandsledninger for både private og offentlige bygherrer.

Rensningsanlæg

Hans H. Pedersen har etableret rensningsanlæg for flere kommuner på Fyn. Vores store erfaring på området betyder, at vi er i stand til at opfylde de meget forskellige krav, som de enkelte kommuner har til opførelsen af nye rensningsanlæg. Alle vore medarbejdere er vaccinerede efter gældende regler, så de kan arbejde i rensningsanlæg.

Staldbyggeri

Gennem årene har vi været ansvarlige for graverarbejdet i byggeriet af staldbygninger for adskillige fynske landbrug, og vi har etableret et godt og tillidsfuldt forhold til vores lokale landmænd, baseret på arbejde af høj kvalitet.

Vil du se billeder af vores arbejde?